Als lid van FNV Horecabond ontvang je flinke korting op trainingen van Hospitality Academy! Word hier lid of log in.
Sla navigatie over en ga naar de inhoud Menu

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Hospitality Academy, merknaam van Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond en hierna te noemen: “FNV Horecabond”, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering, FNV Recreatie en ZZP Hospitality, gevestigd aan de Louis Armstrongweg 100, 1311RL te Almere, KvK-nummer 40530088.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten ondernomen onder de merknaam Hospitality Academy, waaronder expliciet overeenkomsten aangegaan door Hospitality Academy namens FNV Horecabond met iedere deelnemer van de door Hospitality Academy aangeboden training, workshop of webinar, uitgevoerd door Hospitality Academy namens FNV Horecabond dan wel door FNV Horecabond zelf. 

Artikel 2: Aanmelden en betaling

 1. Een definitieve aanmelding is noodzakelijk om deel te nemen aan een training, online workshop, webinar of anderszins aangeboden door Hospitality Academy.
 2. Een aanmelding geldt voor één persoon.
 3. De aanmelding voor het aangebodene is pas definitief als: 
  1. Het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de rekening van FNV Horecabond. Of; 
  2. Deelnemer lid is van FNV Horecabond. Of;
  3. Deelnemer bij aanmelding voor het aangebodene lid wordt van FNV Horecabond.
 4. Bij de aanmelding voor het aangebodene staat vermeld welk bedrag de deelnemer verschuldigd is aan FNV Horecabond.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. In de prijzen zijn inbegrepen de deelname aan het aangebodene.
 3. Per aanbod staat vermeld wat inbegrepen is in de prijs.

Artikel 4: Annulering door en verhindering van de deelnemer

 1. Annulering van deelname dient schriftelijk aan de FNV Horecabond of per e-mail aan info@hospitalityacademy.nu te geschieden.
 2. Bij annulering van deelname tot vier weken voor aanvang van de training, workshop of het webinar, kan deelnemer aanspraak maken op volledige restitutie van het verschuldigde cursusgeld.
 3. Bij annulering van deelname binnen vier weken tot 24 uur voor aanvang van de training, workshop of het webinar, kan deelnemer aanspraak maken op een voucher ter hoogte van het verschuldigde bedrag welke inwisselbaar is voor het aanbod op Hospitality Academy.
 4. Bij annulering van deelname binnen 24 uur voor aanvang van de training, workshop of het webinar heeft deelnemer geen recht op restitutie van het verschuldigde cursusgeld of een voucher. Dat geldt ook bij een no-show. 
 5. Wanneer sprake is van aantoonbare overmacht van de deelnemer (dit ter beoordeling van de FNV Horecabond) kan deelnemer aanspraak maken op een voucher ter hoogte van het verschuldigde bedrag welke inwisselbaar is voor een andere training, workshop of webinar aangebonden door Hospitality Academy. 
 6. Wordt annulering niet binnen de bovengenoemde termijnen op de daarvoor aangewezen wijze kenbaar gemaakt aan Hospitality Academy, dan vervalt de eventuele aanspraak zoals aangegeven in artikel 4, leden 2, 3, 4 en 5.
 7. Deelname is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

Artikel 5: Annulering en wijzigingen door FNV Horecabond

 1. FNV Horecabond behoudt zich het recht voor om het aangebodene op Hospitality Academy te wijzigen dan wel te annuleren. Deelnemers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. FNV Horecabond zal deelnemers een passende compensatie bieden. 
 2. FNV Horecabond spant zich in om niet-geannuleerde trainingen te laten doorgaan. In geval van overmacht, onder meer gelegen in arbeidsongeschiktheid van de trainer en de onmogelijkheid een vervanger te vinden, het onbruikbaar zijn van een cursuslocatie en het niet beschikbaar zijn van een aan de eisen beantwoordende alternatieve locatie, extreme weersomstandigheden of vergelijkbare calamiteiten, is FNV Horecabond gerechtigd de training geheel of gedeeltelijk te annuleren. FNV Horecabond is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade en kosten van deelnemers. FNV Horecabond zal zich inspannen de deelnemers een passend alternatief aan te bieden voor het inhalen van de geheel of gedeeltelijk geannuleerde training.

Artikel 6: Aansprakelijkheid FNV Horecabond

 1. FNV Horecabond is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een aangeboden goed op Hospitality Academy, tenzij FNV Horecabond opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien FNV Horecabond op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, is in alle gevallen de aansprakelijkheid van FNV Horecabond maximaal beperkt tot directe schade en maximaal beperkt tot het betaalde cursusgeld. FNV Horecabond is nooit aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook. 

Artikel 7: Intellectuele eigendom

 1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot trainingen, online workshops, webinars of anderszins aangebodene en eventueel overige stukken/producten met betrekking tot het aangebodene worden door FNV Horecabond voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FNV Horecabond is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
 3. FNV Horecabond kan gedurende trainingen, online workshops en webinars filmopnames en foto’s maken. Als deelnemer geef je FNV Horecabond toestemming om deze beelden te maken, op te slaan en/of te gebruiken voor communicatiedoeleinden (sociale media, pers en eigen communicatiekanalen).
 4. Deelnemers die geen toestemming wensen te verlenen aan FNV Horecabond voor hetgeen benoemd in artikel 7 lid 3, dienen dit per e-mail en uiterlijk één dag voor aanvang aan info@hospitalityacademy.nu te melden.

Artikel 8: Vervanging docent of trainer en digitale diensten

 1. FNV Horecabond is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de deelnemersovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent. FNV Horecabond staat garant voor voldoende kennis en ervaring van de vervangende docent of trainer.
 2. FNV Horecabond staat er niet voor in dat de website of digitale diensten continu beschikbaar zijn, dat de werking ononderbroken of storingsvrij zal zijn, vrij van virussen of andere oorzaken die schade kunnen veroorzaken.
 3. De deelnemer dient zelf voor aanvang van de training, workshop of webinar na te gaan of de door hem gebruikte apparatuur en programmatuur en internetverbinding geschikt zijn voor deelname en te zorgen voor de installatie van een up-to-date antivirusprogramma.
 4. FNV Horecabond biedt geen garantie dat een digitale cursus zonder fouten of onderbrekingen is te volgen en is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat een cursus tijdelijk niet beschikbaar is of uitvalt.

Artikel 9: Wijzigingen en toepasselijk recht

 1. FNV Horecabond is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal FNV Horecabond van tevoren met de deelnemer bespreken.
 2. Op alle algemene aanbiedingen en (rechts)handelingen van FNV Horecabond en overeenkomsten tussen FNV Horecabond en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Word lid van FNV Horecabond

Natuurlijk wil je elke dag met plezier je werk kunnen doen. FNV Horecabond maakt zich daar sterk voor! Of het nu gaat om je salaris, arbeidsomstandigheden of doorgroeimogelijkheden. Als lid kun je altijd op iemand terugvallen en profiteer je van de vele voordelen.